2 PHÚT HỌC THÀNH NGỮ MỖI NGÀY
Thành ngữ: Night owl

Thành ngữ: Night owl

IDIOMS (Thành ngữ) là các cụm từ mà ý nghĩa của nó – không chỉ đơn thuần là nghĩa đen của các từ ghép lại – mà thường mang nghĩa bóng.


Facebook