Counting stars

Counting stars

Ngày đăng: 04:48 PM 10/10/2017 - Lượt xem: 1,178

Counting Stars
Lately, I've been, I've been losing sleep
Dreaming about the things that we could be 
But baby, I've been, I've been praying hard
Sitting, no more counting dollars
We'll be counting stars, yeah we'll be counting stars.

I see this life like a swinging vine
Swing my heart across the line 
And my face is flashing signs 
Seek it out and you shall find 
Oh, but I'm not that old
Young, but I'm not that bold 
I don't think the world is sold 
I'm just doing what we're told 
I feel something so right 
Doing the wrong thing 
I feel something so wrong 
Doing the right thing 
I couldn't lie, couldn't lie, couldn't lie 
Everything that kills me makes me feel alive 

I feel the love and I feel it burn 
Down this river, every turn 
Hope is a four-letter word 
Make that money, watch it burn 
Oh, but I'm not that old 
Young, but I'm not that bold 
I don't think the world is sold 
I'm just doing what we're told 
I feel something so right 
Doing the wrong thing 
I feel something so wrong 
Doing the right thing 
I couldn't lie, couldn't lie, couldn't lie 
Everything that downs me makes me want fly x4:
Take that money 
Watch it burn 
Sing in the river 
The lessons are learnt
Everything that kills me makes feel alive

Đếm Sao
Gần đây, tôi đã , tôi đã mất ngủ
Mơ về những điều mà chúng ta có thể
Nhưng cô bé, tôi đã , tôi đã cố cầu nguyện
Ngồi xuống, không đếm những tờ đô la
Chúng tôi sẽ đếm sao , vâng chúng tôi sẽ đếm sao

Tôi thấy cuộc sống này giống như một cây nho nhún nhảy
Trái tim của tôi lắc lư trên con đường
Và trên khuôn mặt của tôi có dấu hiệu đỏ dần
Tìm kiếm nó bên ngoài và bạn sẽ tìm thấy
Oh , nhưng tôi không già
Trẻ , nhưng tôi không táo bạo
Tôi không nghĩ rằng thế giới bị bán rẻ
Tôi chỉ làm những gì chúng tôi đang nói
Tôi cảm thấy một điều gì đó dường như tốt đẹp
Làm điều sai trái
Tôi cảm thấy một điều gì đó dường như sai trái
Làm điều đúng đắn
Tôi không thể dối trá, không thể thể dối trá , không thể thể dối trá
Mọi thứ có thể tiêu tan làm tôi cảm thấy sự sống

Tôi cảm nhận được tình yêu và tôi cảm thấy nó bừng cháy
Xuống dòng sông này , mỗi lần
Hy vọng là một từ bốn chữ cái
Kiếm tiền, xem nó cháy
Oh , nhưng tôi không già
Trẻ , nhưng tôi không táo bạo
Tôi không nghĩ rằng thế giới bị bán rẻ
Tôi chỉ làm những gì chúng tôi đang nói
Tôi cảm thấy một điều gì đó dường như tốt đẹp
Làm điều sai trái
Tôi cảm thấy một điều gì đó dường như sai trái
Làm điều đúng đắn
Tôi không thể dối trá, không thể thể dối trá , không thể thể dối trá
Mọi thứ đẩy tôi xuống làm tôi muốn bay

x4:
Cầm lấy tiền
Xem nó cháy
Hát trên dòng sông
Các bài học được học
Mọi thứ có thể tiêu tan làm tôi cảm thấy sự sống

 

 

_______________Học Tiếng Anh qua bài hát_____________

  1. Everything that downs me makes me wanna fly.

    - Wanna: dạng rút gọn của ‘want to’
    - Trong câu sử dụng mệnh đề quan hệ ‘that downs me’ giải thích cho ‘everything’ để tạo thành cụm chủ ngữ ‘Everything that downs me’
    => Những thứ dìm tôi xuống lại làm tôi muốn bay cao.
  • Make somebody do something : Khiến ai đó làm gì
  1. Lately, I've been, I've been losing sleep.


Lately: Gần đây, mới đây
Lose sleep: mất ngủ
Have/has been + V-ing: thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
=> Gần đây, tôi bị mất ngủ.

Facebook